Algemene Leveringsvoorwaarden

DeWatersportwinkel.nl
onderdeel van D & D Scheepsinstallatietechniek B.V. | Jongkind Service Medemblik;
Breek 30
1671 GE  Medemblik
0227 547 979
info@dewatersportwinkel.nl
KvK-nummer: 678 69 149
BTW: NL8572 06 321B01

1. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik, en de toepassing van de door dewatersportwinkel.nl geleverde producten en/of diensten. dewatersportwinkel.nl is dan ook niet aansprakelijk voor welk soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van geleverde artikelen.

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 2 dagen schriftelijk (via e-mail) aan dewatersportwinkel.nl te melden. 
Indien het geleverde artikel niet overeenkomt met het bestelde/vermeden artikel op de factuur dient u direct contact op te nemen met dewatersportwinkel.nl. Wij zullen u verzoeken dit artikel te retourneren. U ontvangt de gemaakte verzendkosten retour en het juiste artikel zal u toegezonden worden.
U kunt géén recht doen gelden op artikelen die geleverd zijn en die niet op de factuur staan.

dewatersportwinkel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit dewatersportwinkel.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.

2. Orderacceptatie & aanbiedingen

De ontvangst van het opdrachtbevestigingsformulier houdt in dat dewatersportwinkel.nl bevestigt uw opdracht te hebben ontvangen. De opdrachtbevestiging is echter géén bevestiging van acceptatie van uw bestelling. Uw opdracht wordt eerst nadat dewatersportwinkel.nl de correctheid van de inhoud van uw bestelling heeft geverifieerd, bindend geacht. Indien dewatersportwinkel.nl bij nader inzien van mening is dat aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal dewatersportwinkel.nl u dit binnen twee werkdagen mededelen en het eventueel door u gestorte bedrag restitueren.

Acceptatie van aanbiedingen leidt niet automatisch tot acceptatie van uw order. Uw order wordt eerst nadat dewatersportwinkel.nl de correctheid van de inhoud van de aanbieding heeft geverifieerd, bindend geacht. Indien  dewatersportwinkel.nl bij nader inzien van mening is dat aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal dewatersportwinkel.nl u dit binnen twee werkdagen mededelen en het eventueel door u gestorte bedrag restitueren.

Fouten in aanbiedingen en in de prijzen of omschrijvingen op de website of in schriftelijke correspondentie als wel als de problemen in leverbaarheid van de producten door onze leveranciers zullen tot aanpassing of ontbinding van de order leiden.

3. Levering

De termijn voor levering is binnen 5 werkdagen. De levertijd van een artikel dat niet op voorraad is, zal worden doorgegeven aan de klant. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een vaste termijn. De uiteindelijke levertijd zal in de regel de 10 werkdagen niet overschrijden, tenzij anders aangegeven of er is sprake van overmacht. Indien de levertijd de 10 werkdagen resp. de opgegeven termijn overschrijdt, zal dewatersportwinkel.nl de consument daarvan in kennis stellen. De consument krijgt dan de mogelijkheid om zonder verdere kosten van de koop af te zien. Eventuele gedane betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen, aan de consument terugbetaald.

De door dewatersportwinkel.nl opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat het volledig ingevulde bestelformulier van de koper is ontvangen.

Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn afgeleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de af te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

Beschadigde goederen dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zending per e-mail te worden gemeld.
dewatersportwinkel.nl draagt nimmer de verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na telefonisch overleg of bevestiging per e-mail. Gedane betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen, aan de consument terugbetaald.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Bij bestedingen boven de € 250,00 zijn de verzendkosten gratis.

Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor om alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken. Gedane betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen aan de consument terugbetaald.

Verzendkosten en betaalwijze

Algemeen
Zodra u een artikel bestelt, ziet u in uw bestelformulier de eventuele verzendkosten.
U kunt op diverse manieren betalen, direct, door overmaken via de bank of bij afhalen.
Zonodig geven wij de koper eerst een opgaaf van de verzendkosten voordat de bestelling in behandeling genomen wordt.

Nederland 
Binnen Nederland zal er altijd tenminste verzendkosten a € 6,95 incl. BTW op de factuur in rekening gebracht worden. 

Toeslag op verzendkosten binnen Europa:

België,

4.00

Duitsland

5.00

Frankrijk

20.00

Oostenrijk

16.00

Spanje

20.00

Verenigd koninkrijk

20.00

5. Garantie

dewatersportwinkel.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Indien van toepassing op het betreffende artikel wordt de garantie verstrekt welke de fabrikant aan dewatersportwinkel.nl verstrekt. Op overige artikelen geldt een garantie gedurende een periode van 3 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen.

Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie zal dewatersportwinkel.nl de klacht beoordelen. Indien deze gegrond blijkt zal dewatersportwinkel.nl het artikel binnen redelijke termijn na ontvangst van het artikel in een redelijke of de nog bruikbare originele verpakking, herstellen of vervangen.

Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van dewatersportwinkel.nl consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, dan wel consument aan dewatersportwinkel.nl geen gelegenheid of tijd heeft gegeven voor onderzoek en herstel van het gebrek.

Verzendkosten die gemaakt worden voor retourneren van het product die zelf door de klant verkeerd besteld is of niet aan de wensen voldoet zijn voor rekening van de koper.

6. Aansprakelijkheid

Indien de door dewatersportwinkel.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van dewatersportwinkel.nl jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van dewatersportwinkel.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de aankoopprijs. Dit is niet van toepassing indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

7. Vragen en klachten

Heeft u vragen en/of klachten of op-/ en aanmerkingen? Onze helpdesk is u graag van dienst. U kunt dewatersportwinkel.nl bereiken via de contactpagina. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.
Kijk ook eens op pagina 'Veel gestelde vragen'.

Dit alles nadrukkelijk onder voorbehoud van typefouten, de afbeeldingen bij de producten kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. U kunt hier geen aanspraak op maken.